GIẢI PHÁP GIÁM SÁT TRẠM BƠM TỪ XA SỬ DỤNG PLCPi

Tất cả các trạm bơm có thể kết nối về trung tâm đều hành qua chuẩn truyền thông mạng Profinet của PLCPi dựa trên đường truyền ADSL hoăc là USB 3G. Tại trung tâm điều hành, hệ thống SCADA cần được sử dụng để tương tác với các trạm bơn này bằng driver Profinet. ATSCADA… Read More